റഷീദ് പള്ളുരുത്തി

Name in English: 
Rasheed Palluruthi