അനു സ്വനാര സലാം

Name in English: 
Anu Swanara Salam
Anu Swanara Salam
Alias: 

നടി അനു സിത്താരയുടെ സഹോദരി.