ദുരൈ

Name in English: 
Dorai
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
പി എം വി ദുരൈ