മനു ഗോത്തുരുത്ത്

Name in English: 
Manu Gothuruth
Alias: