മാസ്റ്റർ ആദം അലി

Name in English: 
Master Adam Ali
Alias: 

നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ മകൻ.