പ്രദീഷ് കാർത്തിക്

Name in English: 
Pradheesh Karthik