വിഷ്ണു പെരിങ്ങമല

Name in English: 
Vishnu Peringamala

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം