സക്കറിയ സയീദ്

Name in English: 
Zakaria Sayed
Alias: