പ്രദീപ് കാളിപുരയത്ത്

Name in English: 
Pradeep Kalipurayath
Artist's field: 
Alias: