അജി പീറ്റർ തങ്കം

Name in English: 
Aji Peter Thankam