പ്രജീവ് സത്യവ്രതൻ

Name in English: 
PRAJEEV SATHYAVARTHAN
Alias: 
പ്രജീവ് സത്യവർത്തൻ