എ എസ് നാരായണൻ, നാഗലശ്ശേരി

Name in English: 
A S Narayanan