സത്യൻ സിവി എൻ കളരി

Name in English: 
Sathyan C V N Kalari
Artist's field: 
Alias: