ജെ പി പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി

Name in English: 
J P Peringottukurissi