മുന്ന ഷൗക്കത്ത് അലി

Name in English: 
Munna Shoukath Ali
Artist's field: