രാജീവൻ വെള്ളൂർ മഠത്തിൽ

Name in English: 
Rajeevan Vellurmadathil
Alias: