ഗോപി കുറ്റിക്കോൽ

Name in English: 
Gopi Kutikol
Artist's field: 
Alias: