ചാർളി പള്ളുരുത്തി

Name in English: 
Charlie Palluruthy
Alias: