അൻസാൽ പള്ളുരുത്തി

Name in English: 
Anzal Palluruthy
Alias: