പി ജി പ്രകാശ് ലാൽ

Name in English: 
PG Prakash Lal