രോഷൻ ഉല്ലാസ്

Name in English: 
Roshan Ullas

മഴവിൽ മനോരമയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ നായികാ നായകനിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രോഷൻ ഉല്ലാസ്

Roshan Ullas