എ എച്ച് കാഷിഫ്

Name in English: 
AH Kaashif

എ ആര്‍ റഹ്മാന്റെ സഹോദരീപുത്രന്‍.