രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാൾ

Name in English: 
Ratheesh Balakrishnan Pothuval
Artist's field: