മാസ്റ്റർ ഗോകുൽ

Name in English: 
Master Gokul
Alias: 
റെഡ് സിഗ്നൽ 2018