ഡോ അജു കെ നാരായണൻ

Name in English: 
Dr Aju K Narayanan