സിന്ധു വർമ്മ

Name in English: 
Sindhu Varma
Alias: 

സീരിയലുകളിൽ ശ്രദ്ധേയയായ സിന്ധു വർമ്മ. നടൻ മനു വർമ്മയുടെ ഭാര്യയാണ്