ശത്രുഘ്‌ൻ സിൻഹ

Name in English: 
Shathrughan Sinha
Alias: 

നടനും എം പി യുമായ ശത്രുഘ്‌ൻ സിൻഹ