മധു - എസ് കുമാർ

Name in English: 
Madhu - S Kumar
Artist's field: 
Alias: 

വിധായകരായ മധു, എസ് കുമാർ