കുറുപ്പ് മാരാരിക്കുളം

Name in English: 
Kurupp Mararikkulam