ജെസ്സെൻ ജോസഫ്

Name in English: 
Jessen Joseph

2016 ൽ റിയൽ ഫൈറ്റർ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രലോകത്തേയ്ക്ക് കടന്നു. തുടർന്ന് കലിപ്പ്  എന്ന ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തു

Jessen Joseph