ജയൻ മംഗലാംകുന്ന്

Name in English: 
Jayan Mangalamkunnu
Alias: 
ഈ പുഴയും കടന്ന്