രതീഷ് ശ്രേഷ്ഠാനന്ദ്

Name in English: 
Ratheesh Shreshta Anand
Alias: 
രതീഷ് കുമാർ