വിമൽ ചന്ദ്രൻ

Name in English: 
Vimal Chandran
Alias: 
പോസ്റ്റർ ഇലസ്ട്രേഷൻ