ബിജു ജെ കട്ടക്കൽ

Name in English: 
Biju J Kattakkal
Artist's field: