വിഷ്ണു എസ് ഭട്ടതിരി

Name in English: 
Vishnu S Bhattathiri
Artist's field: