സെൽവരാജ് കുളക്കണ്ടത്തിൽ

Name in English: 
Selvaraj Kulakandathil
Artist's field: 

തൃശൂർ സിറ്റി ആന്റി ഗുണ്ടാസ്‌ക്വാഡിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്റ്റർ സെൽവരാജ് കുളക്കണ്ടത്തിൽ