സതീഷ്

Name in English: 
Satheesh
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ, 1980's