ദേവി ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ

Name in English: 
Devi photo studio