ആദ്മ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് & മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്, പാലാ

Name in English: 
Adma Advertising & Marketing Agencies, Palai