അജേഷ് ചന്ദ്രൻ

Name in English: 
Ajesh Chandran
Artist's field: 

പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ അജേഷ് ചന്ദ്രൻ. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ്.

Ajesh Chandran