കിഴക്കേമഠം ഗോവിന്ദൻ നായർ

Name in English: 
Kizhakkemadam Govindan Nair
Alias: