വി സി ശിവൻകുട്ടി

Name in English: 
V C Sivankutty
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ