രാജി രാജലക്ഷ്‌മി

Name in English: 
Raji Rajalakshmi
Alias: 

ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമാണ് രാജി രാജലക്ഷ്‌മി