മാധവ് നായർ

Name in English: 
Madhav Nair
Artist's field: 
Alias: 
മാധവൻ നായർ

ഇവൻ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ആയ കണ്ണൻ നായരുടേയും ഗായിക പി വി പ്രീതയുടെ മകൻ മാധവ് നായർ (പാച്ചു)

B Madhavan Nair