വി രാജാമണി

Name in English: 
V Rajamani
Alias: 
അസിസ്റ്റൻറ് എഡിറ്റർ