കെ സാംബശിവറാവു

Name in English: 
K Sambasiva Rao
Alias: 
അസിസ്റ്റൻറ് ക്യാമറ