ആദിത്യൻ

Name in English: 
Adithyan
Date of Birth: 
ബുധൻ, 06/12/2017
Alias: 
ഹാർബർ

ഹാർബർ, രാജകീയം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ  ആദിത്യൻ. തമിഴ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.