രാജേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

Name in English: 
Rajesh Radhakrishnan Nair
Artist's field: 
Alias: