നിഖിൽ നരേന്ദ്രൻ

Name in English: 
Nikhil Narendran

Nikhil Narendran അഭിഭാഷകനായ നിഖിൽ രവീന്ദ്രൻ നാടകവേദിയിൽ നിന്നുമാണ് "അതിശയങ്ങളുടെ വേനൽ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തുന്നത്