ലീല എൽ ഗിരിക്കുട്ടൻ

Name in English: 
Leela L Girikkuttan